ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
เขตพื้นที่
โรงเรียน
ชนิดกีฬา/กิจกรรม
ชื่อ-สกุล
อาชีพ
ภาพกิจกรรมจิตอาสา
สพม.เขต 20(อุดรธานี) ราชินูทิศ 2 ฟุตบอล นายอำพล เหมะธุลิน ไม่ระบุ
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ฟุตบอล นายกฤษภาส วรภาสลาภิน ไม่ระบุ
สพป.ลพบุรี เขต 2 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ ฟุตบอล นายภาคภูมิ เสถียรพันธุ์ ข้าราชการครู
©2018-2019 Office of the Basic Education Commission. All rights reserved. (Powerd by narathip.pongpisan@gmail.com)