• จำนวนนักเรียนปัจจุบัน ()
เดือน
โรงเรียน
ชนิดกีฬา
ปีการศึกษา
06(ต.ค.)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ฟุตบอลชาย ม.1 2562
 • 24
  ฟุตบอลชาย ม.2 2562
 • 26
  ฟุตบอลชาย ม.3 2562
 • 29
  ฟุตบอลชาย ม.4 2562
 • 24
  ฟุตบอลชาย ม.5 2562
 • 21
  ฟุตบอลชาย ม.6 2562
 • 12
  วอลเลย์บอล ม.1 2562
 • 6
  วอลเลย์บอล ม.2 2562
 • 9
  วอลเลย์บอล ม.3 2562
 • 16
  วอลเลย์บอล ม.4 2562
 • 8
  วอลเลย์บอล ม.5 2562
 • 3
  วอลเลย์บอล ม.6 2562
 • 8
ผลรวม
 • 186
©2018-2019 Office of the Basic Education Commission. All rights reserved.(Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)