ตำแหน่ง
สถานะ
ได้รับการพัฒนา
ข้อมูลการพัฒนา
ปี พ.ศ.
ชนะเลิศระดับประเทศ
รองชนะเลิศระดับประเทศ
ชนะเลิศระดับภาค
รองชนะเลิศระดับภาค
โรงเรียน : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ (=10)
ชื่อ-นามสกุล : นางสกาวเดือน เศษคง (=1)
    นักกายภาพบำบัด ครูอัตราจ้าง 0 ครั้ง            
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนรารัตน์ จุลมัย (=1)
    นักโภชนาการ ครูอัตราจ้าง 0 ครั้ง            
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเยาวดี ชนะเมือง (=1)
    ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล ครูอัตราจ้าง              
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงษ์ บวรจิรวัฒน์ (=1)
    ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล ครูวิกฤติ 2 ครั้ง 1.หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในร่มระดับชาติ LEVEL 1 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรระดับชาติ Scouting Volleyball          
ชื่อ-นามสกุล : นายชวกร มณีโลกย์ (=1)
    ผู้ฝึกสอนฟุตบอล ครูวิกฤติ 1 ครั้ง FA Thailand Introduction Course FC Bayen KURS          
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยณรงค์ ปังตา (=1)
    ผู้ฝึกสอนฟุตบอล ครูอัตราจ้าง   - FA Thailand Introduction Course - Institute of Physical Education and Sports          
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยุทธ เหล่ชาย (=1)
    ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล ครูวิกฤติ 4 ครั้ง 1.หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในร่มระดับชาติ LEVEL 1 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรระดับชาติ Scouting Volleyball 3. AVC I์์nternational Coaches Course Level 1 4.Coaches of Volleyball Training and Seminar Certificate of Completion          
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธาวี แก้วตั้ง (=1)
    นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ครูอัตราจ้าง 1 ครั้ง - อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา - FC Bayen KURS          
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวรรณ เพ็ชรฤทธิ์ (=1)
    ผู้ฝึกสอนฟุตบอล ครูวิกฤติ 2 ครั้ง 1.- FA Thailand Introduction Course 2.Certificate of participation 3. FC Bayen KURS          
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพงษ์ ขุนจันทร์ (=1)
    ผู้ฝึกสอนฟุตบอล ครูวิกฤติ 1 ครั้ง FA Thailand Introduction Course          
©2018-2019 Office of the Basic Education Commission. All rights reserved.(Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)