• จำนวนนักเรียนที่ออก ()
เดือน
โรงเรียน
ชนิดกีฬา
ปีการศึกษา
เทอม
สาเหตุการออก
01(พ.ค.)
02(มิ.ย.)
03(ก.ค.)
04(ส.ค.)
05(ก.ย.)
06(ต.ค.)
07(พ.ย.)
08(ธ.ค.)
09(ม.ค.)
10(ก.พ.)
11(มี.ค.)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ฟุตบอลชาย ม.1 2561 1 ออกกลางคัน
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
      2 ออกกลางคัน
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
    2562 1 ออกกลางคัน
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
  ฟุตบอลชาย ม.4 2560 1 ออกกลางคัน
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
      2 ออกกลางคัน
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
    2561 1 ออกกลางคัน
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
      2 ออกกลางคัน
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
  ฟุตบอลชาย ม.5 2560 2 ออกกลางคัน
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
    2561 1 ออกกลางคัน
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
      2 ออกกลางคัน
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
    2562 1 ออกกลางคัน
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
  ฟุตบอลชาย ม.6 2561 1 ออกกลางคัน
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
      2 จบการศึกษา
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 48
  วอลเลย์บอล ม.1 2560 1 ออกกลางคัน
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
  วอลเลย์บอล ม.4 2562 1 ออกกลางคัน
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
  วอลเลย์บอล ม.6 2561 2 จบการศึกษา
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7
ผลรวม
 • 6
 • 1
 • 4
 • 1
 • 0
 • 3
 • 1
 • 0
 • 2
 • 1
 • 55
©2018-2019 Office of the Basic Education Commission. All rights reserved.(Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)