• ผลที่ได้ ()
เดือน
โรงเรียน
ชนิดกีฬา
ปีการศึกษา
วัดผล
ผลลัพธ์
01(พ.ค.)
02(มิ.ย.)
03(ก.ค.)
04(ส.ค.)
05(ก.ย.)
06(ต.ค.)
07(พ.ย.)
08(ธ.ค.)
09(ม.ค.)
10(ก.พ.)
11(มี.ค.)
12(เม.ย.)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ฟุตบอลชาย ม.1 2561 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 41.60
 • 43.00
 • 44.00
 • 44.00
 • 43.00
 • 54.00
 • 42.00
        2.Max
 • 75.00
 • 75.30
 • 74.00
 • 76.50
 • 76.00
 • 54.00
 • 76.00
        3.Avg
 • 57.79
 • 58.46
 • 58.42
 • 58.94
 • 58.75
 • 54.00
 • 58.79
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 160.00
 • 160.00
 • 160.00
 • 160.00
 • 160.00
 • 171.00
 • 160.00
        2.Max
 • 180.00
 • 180.00
 • 180.00
 • 182.00
 • 183.00
 • 171.00
 • 183.00
        3.Avg
 • 170.35
 • 170.81
 • 171.08
 • 171.88
 • 172.08
 • 171.00
 • 172.33
      3.BMI 1.Min
 • 15.41
 • 15.06
 • 15.22
 • 15.21
 • 15.55
 • 18.47
 • 15.55
        2.Max
 • 26.57
 • 26.06
 • 25.31
 • 25.86
 • 25.69
 • 18.47
 • 25.69
        3.Avg
 • 19.85
 • 19.97
 • 19.90
 • 19.89
 • 19.78
 • 18.47
 • 19.73
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 15.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 20.00
 • 0.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 6.77
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 6.85
 • 0.00
 • 0.00
    2562 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 41.00
 • 41.00
        2.Max
 • 77.00
 • 70.00
        3.Avg
 • 52.29
 • 53.13
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 160.00
 • 161.00
        2.Max
 • 176.00
 • 176.00
        3.Avg
 • 166.63
 • 167.00
      3.BMI 1.Min
 • 15.24
 • 15.24
        2.Max
 • 24.86
 • 22.76
        3.Avg
 • 18.80
 • 19.02
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 0.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 0.00
 • 0.00
  ฟุตบอลชาย ม.2 2561 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 49.00
 • 49.00
 • 49.00
 • 50.00
 • 51.00
 • 50.00
        2.Max
 • 92.00
 • 89.00
 • 88.00
 • 86.00
 • 86.00
 • 85.00
        3.Avg
 • 61.62
 • 61.71
 • 61.90
 • 62.21
 • 62.31
 • 62.55
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 160.00
 • 160.00
 • 162.00
 • 162.00
 • 163.00
 • 163.00
        2.Max
 • 183.00
 • 183.00
 • 183.00
 • 184.00
 • 184.00
 • 184.00
        3.Avg
 • 172.55
 • 172.72
 • 172.90
 • 173.48
 • 173.97
 • 174.43
      3.BMI 1.Min
 • 16.92
 • 16.92
 • 16.92
 • 16.92
 • 16.79
 • 16.60
        2.Max
 • 28.08
 • 26.87
 • 26.57
 • 26.15
 • 26.47
 • 26.15
        3.Avg
 • 20.64
 • 20.63
 • 20.65
 • 20.62
 • 20.55
 • 20.51
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 17.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 9.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 6.98
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.31
 • 0.00
    2562 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 45.00
 • 43.00
        2.Max
 • 73.00
 • 88.00
        3.Avg
 • 60.55
 • 61.83
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 160.00
 • 160.00
        2.Max
 • 183.00
 • 183.00
        3.Avg
 • 173.55
 • 173.54
      3.BMI 1.Min
 • 16.22
 • 16.80
        2.Max
 • 23.84
 • 29.75
        3.Avg
 • 20.03
 • 20.50
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 0.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 0.00
 • 0.00
  ฟุตบอลชาย ม.3 2562 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 50.00
 • 56.00
        2.Max
 • 98.00
 • 92.00
        3.Avg
 • 64.15
 • 68.53
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 163.00
 • 168.00
        2.Max
 • 185.00
 • 185.00
        3.Avg
 • 174.73
 • 175.88
      3.BMI 1.Min
 • 16.73
 • 18.93
        2.Max
 • 28.63
 • 27.45
        3.Avg
 • 20.93
 • 22.10
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 0.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 0.00
 • 0.00
  ฟุตบอลชาย ม.4 2561 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 58.00
 • 58.50
 • 58.00
 • 59.00
 • 60.00
 • 65.00
 • 59.00
        2.Max
 • 77.00
 • 76.00
 • 76.00
 • 76.50
 • 74.00
 • 65.00
 • 74.00
        3.Avg
 • 65.30
 • 65.50
 • 65.67
 • 66.15
 • 65.57
 • 65.00
 • 65.57
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 176.00
 • 176.00
 • 176.00
 • 176.00
 • 176.00
 • 180.00
 • 176.00
        2.Max
 • 185.00
 • 185.00
 • 185.00
 • 185.00
 • 186.00
 • 180.00
 • 186.00
        3.Avg
 • 179.21
 • 179.22
 • 179.22
 • 179.35
 • 179.43
 • 180.00
 • 179.71
      3.BMI 1.Min
 • 17.90
 • 18.06
 • 17.90
 • 18.12
 • 18.50
 • 20.06
 • 18.79
        2.Max
 • 23.25
 • 22.94
 • 22.94
 • 23.10
 • 22.34
 • 20.06
 • 22.34
        3.Avg
 • 20.34
 • 20.40
 • 20.45
 • 20.58
 • 20.37
 • 20.06
 • 20.31
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 22.80
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 12.00
 • 0.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 6.50
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 3.14
 • 0.00
 • 0.00
    2562 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 51.00
 • 52.00
        2.Max
 • 79.00
 • 76.00
        3.Avg
 • 64.00
 • 63.71
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 175.00
 • 175.00
        2.Max
 • 186.00
 • 186.00
        3.Avg
 • 177.46
 • 177.75
      3.BMI 1.Min
 • 16.65
 • 16.72
        2.Max
 • 25.80
 • 24.82
        3.Avg
 • 20.33
 • 20.17
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 0.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 0.00
 • 0.00
  ฟุตบอลชาย ม.5 2561 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 55.00
 • 55.00
 • 55.00
 • 55.00
 • 55.00
 • 55.00
        2.Max
 • 93.00
 • 93.00
 • 92.00
 • 92.00
 • 93.00
 • 91.00
        3.Avg
 • 71.75
 • 72.04
 • 72.42
 • 72.00
 • 72.00
 • 71.46
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 175.00
 • 175.00
 • 175.00
 • 175.00
 • 176.00
 • 176.00
        2.Max
 • 186.00
 • 186.00
 • 186.00
 • 186.00
 • 187.00
 • 187.00
        3.Avg
 • 180.75
 • 180.92
 • 181.00
 • 181.17
 • 181.33
 • 181.58
      3.BMI 1.Min
 • 17.53
 • 17.53
 • 17.53
 • 17.24
 • 17.36
 • 17.17
        2.Max
 • 28.73
 • 28.73
 • 28.73
 • 28.09
 • 28.09
 • 27.45
        3.Avg
 • 21.98
 • 22.03
 • 22.12
 • 21.96
 • 21.92
 • 21.70
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 20.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 9.67
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
    2562 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 60.00
 • 62.00
        2.Max
 • 73.00
 • 74.00
        3.Avg
 • 66.24
 • 66.10
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 176.00
 • 177.00
        2.Max
 • 186.00
 • 186.00
        3.Avg
 • 179.95
 • 180.10
      3.BMI 1.Min
 • 18.79
 • 18.51
        2.Max
 • 22.53
 • 22.84
        3.Avg
 • 20.46
 • 20.38
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 0.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 0.00
 • 0.00
  ฟุตบอลชาย ม.6 2561 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 49.00
 • 50.00
 • 50.00
 • 49.00
 • 50.00
        2.Max
 • 89.00
 • 89.00
 • 90.00
 • 89.00
 • 88.00
        3.Avg
 • 64.73
 • 64.85
 • 64.91
 • 64.99
 • 64.96
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 160.00
 • 161.00
 • 161.00
 • 161.00
 • 162.00
        2.Max
 • 187.00
 • 187.00
 • 187.00
 • 187.00
 • 188.00
        3.Avg
 • 171.78
 • 172.00
 • 172.04
 • 172.15
 • 172.41
      3.BMI 1.Min
 • 16.71
 • 16.51
 • 16.51
 • 16.18
 • 16.51
        2.Max
 • 31.53
 • 31.53
 • 31.89
 • 31.53
 • 31.18
        3.Avg
 • 21.93
 • 21.91
 • 21.92
 • 21.92
 • 21.84
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 18.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 16.00
        3.Avg
 • 7.78
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 3.65
    2562 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 56.00
 • 56.00
        2.Max
 • 92.00
 • 93.00
        3.Avg
 • 72.58
 • 73.25
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 176.00
 • 176.00
        2.Max
 • 187.00
 • 187.00
        3.Avg
 • 181.75
 • 181.92
      3.BMI 1.Min
 • 17.34
 • 17.48
        2.Max
 • 28.41
 • 29.05
        3.Avg
 • 22.01
 • 22.17
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 0.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 0.00
 • 0.00
  วอลเลย์บอล ม.1 2561 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 45.00
 • 44.00
 • 44.00
 • 45.00
 • 45.50
 • 45.00
        2.Max
 • 75.00
 • 74.00
 • 74.00
 • 74.00
 • 70.00
 • 69.00
        3.Avg
 • 57.56
 • 57.50
 • 57.22
 • 58.33
 • 57.17
 • 57.28
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 160.00
 • 160.00
 • 160.00
 • 160.00
 • 160.00
 • 160.00
        2.Max
 • 170.00
 • 170.00
 • 170.00
 • 171.00
 • 171.00
 • 171.00
        3.Avg
 • 164.22
 • 164.56
 • 164.56
 • 164.78
 • 165.00
 • 165.22
      3.BMI 1.Min
 • 17.36
 • 16.97
 • 16.97
 • 17.36
 • 17.34
 • 17.15
        2.Max
 • 26.57
 • 26.22
 • 26.22
 • 25.91
 • 24.02
 • 23.67
        3.Avg
 • 21.21
 • 21.11
 • 21.00
 • 21.34
 • 20.88
 • 20.87
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 31.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 27.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 18.78
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 16.44
 • 0.00
    2562 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 46.00
 • 45.00
        2.Max
 • 49.00
 • 56.00
        3.Avg
 • 47.50
 • 50.83
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 160.00
 • 160.00
        2.Max
 • 160.00
 • 164.00
        3.Avg
 • 160.00
 • 161.50
      3.BMI 1.Min
 • 17.97
 • 17.36
        2.Max
 • 19.14
 • 21.87
        3.Avg
 • 18.56
 • 19.48
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 0.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 0.00
 • 0.00
  วอลเลย์บอล ม.2 2561 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 40.00
 • 40.00
 • 41.00
 • 41.00
 • 42.00
 • 41.00
        2.Max
 • 74.00
 • 72.00
 • 72.00
 • 72.00
 • 73.00
 • 72.00
        3.Avg
 • 55.94
 • 55.76
 • 55.69
 • 55.69
 • 55.63
 • 55.93
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 160.00
 • 160.00
 • 160.00
 • 160.00
 • 160.00
 • 160.00
        2.Max
 • 166.00
 • 166.00
 • 167.00
 • 167.00
 • 167.00
 • 168.00
        3.Avg
 • 161.88
 • 161.94
 • 162.00
 • 162.25
 • 162.56
 • 162.86
      3.BMI 1.Min
 • 15.62
 • 15.62
 • 16.02
 • 16.02
 • 16.41
 • 15.94
        2.Max
 • 28.52
 • 28.12
 • 27.73
 • 27.73
 • 27.82
 • 27.43
        3.Avg
 • 21.36
 • 21.28
 • 21.24
 • 21.18
 • 21.08
 • 21.12
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 32.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 32.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 18.69
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 14.81
 • 0.00
    2562 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 47.00
        2.Max
 • 75.00
        3.Avg
 • 61.00
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 160.00
        2.Max
 • 171.00
        3.Avg
 • 165.22
      3.BMI 1.Min
 • 17.69
        2.Max
 • 26.89
        3.Avg
 • 22.19
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
        2.Max
 • 0.00
        3.Avg
 • 0.00
  วอลเลย์บอล ม.3 2562 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 40.00
        2.Max
 • 75.00
        3.Avg
 • 56.69
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 160.00
        2.Max
 • 168.00
        3.Avg
 • 163.00
      3.BMI 1.Min
 • 15.62
        2.Max
 • 28.58
        3.Avg
 • 21.37
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
        2.Max
 • 0.00
        3.Avg
 • 0.00
  วอลเลย์บอล ม.4 2561 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 54.00
 • 52.00
 • 52.00
 • 51.00
 • 53.00
 • 53.00
        2.Max
 • 59.00
 • 57.00
 • 57.00
 • 57.00
 • 58.00
 • 58.00
        3.Avg
 • 56.67
 • 55.00
 • 55.00
 • 54.83
 • 56.00
 • 56.17
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 166.00
 • 166.00
 • 166.00
 • 166.00
 • 166.00
 • 166.00
        2.Max
 • 170.00
 • 170.00
 • 170.00
 • 171.00
 • 171.00
 • 171.00
        3.Avg
 • 168.33
 • 168.67
 • 168.67
 • 169.00
 • 169.00
 • 169.00
      3.BMI 1.Min
 • 19.60
 • 18.87
 • 18.87
 • 18.51
 • 19.23
 • 19.23
        2.Max
 • 20.42
 • 19.72
 • 19.72
 • 19.55
 • 19.84
 • 20.07
        3.Avg
 • 19.99
 • 19.32
 • 19.32
 • 19.18
 • 19.60
 • 19.65
      4.%Fat 1.Min
 • 20.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 25.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 22.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 22.67
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 7.33
 • 0.00
    2562 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 45.00
 • 45.00
        2.Max
 • 61.00
 • 61.00
        3.Avg
 • 51.43
 • 51.64
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 165.00
 • 165.00
        2.Max
 • 168.00
 • 168.00
        3.Avg
 • 166.14
 • 166.14
      3.BMI 1.Min
 • 16.14
 • 16.33
        2.Max
 • 22.14
 • 22.14
        3.Avg
 • 18.64
 • 18.71
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 0.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 0.00
 • 0.00
  วอลเลย์บอล ม.5 2561 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 51.00
 • 50.00
 • 50.00
 • 50.00
 • 51.00
 • 50.00
        2.Max
 • 62.00
 • 61.00
 • 60.00
 • 60.00
 • 62.00
 • 63.00
        3.Avg
 • 56.88
 • 56.75
 • 56.69
 • 56.56
 • 57.25
 • 57.38
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 165.00
 • 165.00
 • 165.00
 • 165.00
 • 165.00
 • 165.00
        2.Max
 • 176.00
 • 176.00
 • 176.00
 • 176.00
 • 177.00
 • 177.00
        3.Avg
 • 167.88
 • 167.88
 • 167.88
 • 168.00
 • 168.13
 • 168.38
      3.BMI 1.Min
 • 18.73
 • 18.37
 • 18.37
 • 18.14
 • 18.51
 • 18.14
        2.Max
 • 21.77
 • 21.77
 • 21.77
 • 21.41
 • 22.14
 • 22.50
        3.Avg
 • 20.17
 • 20.13
 • 20.11
 • 20.04
 • 20.26
 • 20.23
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 24.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 24.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 16.63
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 15.13
 • 0.00
    2562 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 51.00
 • 53.00
        2.Max
 • 60.00
 • 59.00
        3.Avg
 • 55.67
 • 56.33
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 167.00
 • 167.00
        2.Max
 • 172.00
 • 172.00
        3.Avg
 • 169.67
 • 169.67
      3.BMI 1.Min
 • 18.29
 • 19.00
        2.Max
 • 20.76
 • 19.94
        3.Avg
 • 19.33
 • 19.55
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 0.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 0.00
 • 0.00
  วอลเลย์บอล ม.6 2561 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 52.00
 • 53.00
 • 52.00
 • 53.00
 • 52.00
        2.Max
 • 68.00
 • 69.00
 • 70.00
 • 69.00
 • 70.00
        3.Avg
 • 59.00
 • 59.83
 • 59.71
 • 58.86
 • 59.00
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 160.00
 • 160.00
 • 160.00
 • 160.00
 • 160.00
        2.Max
 • 176.00
 • 176.00
 • 176.00
 • 176.00
 • 176.00
        3.Avg
 • 167.43
 • 167.43
 • 167.57
 • 167.57
 • 167.71
      3.BMI 1.Min
 • 17.78
 • 18.13
 • 17.78
 • 18.13
 • 18.13
        2.Max
 • 26.56
 • 26.95
 • 27.34
 • 26.95
 • 27.34
        3.Avg
 • 21.13
 • 21.43
 • 21.36
 • 21.04
 • 21.06
      4.%Fat 1.Min
 • 10.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 35.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 25.00
        3.Avg
 • 22.86
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 12.14
    2562 1.น้ำหนัก 1.Min
 • 51.00
 • 51.00
        2.Max
 • 64.00
 • 61.00
        3.Avg
 • 58.13
 • 57.00
      2.ส่วนสูง 1.Min
 • 165.00
 • 165.00
        2.Max
 • 177.00
 • 178.00
        3.Avg
 • 168.63
 • 168.75
      3.BMI 1.Min
 • 18.51
 • 18.29
        2.Max
 • 22.68
 • 21.87
        3.Avg
 • 20.45
 • 20.02
      4.%Fat 1.Min
 • 0.00
 • 0.00
        2.Max
 • 0.00
 • 0.00
        3.Avg
 • 0.00
 • 0.00
©2018-2019 Office of the Basic Education Commission. All rights reserved.(Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)