สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

“ เพื่อเป็นการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา และเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา

โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายให้สามารถแข่งกับต่างประเทศได้

และยังสามารถประกอบอาชีพด้านการกีฬาได้ อีกทั้งยังมีความรู้และทักษะในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ที่เกี่ยวกับกีฬาได้อีกด้วย “

“ โครงการรับโค้ชจิตอาสา หรือผู้นำกีฬาของชุมชน โดยเชิญชวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นโค้ชจิตอาสา สอนประชาชนในช่วงที่มาเล่นกีฬาในสถานศึกษา “

 

 

Scorecards Cockpit Enterprise

 

 

©2018-2019 Office of the Basic Education Commission. All rights reserved. (Powerd by narathip.pongpisan@gmail.com)